Filtry biotechnologiczne

Filtry biotechnologiczne to zaawansowane technologicznie systemy, które pozwalają na skuteczne oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń organicznych i biogennych. Zastosowanie filtrów biotechnologicznych w oczyszczalniach ścieków jest odpowiedzią na rosnące wymagania prawne dotyczące jakości oczyszczanych ścieków. Systemy te są w stanie efektywnie usuwać zanieczyszczenia organiczne, azot, fosfor oraz inne substancje biogenne, które są głównymi przyczynami eutrofizacji wód.

Z uwagi na zły stan wód powierzchniowych i podziemnych wprowadzane zostały nowe regulacje prawne takie jak np. Rozporządzenie Ministra Środowiska z listopada 2014 r. zawierające znacznie bardziej restrykcyjne wymagania odnośnie kwestii odprowadzania oczyszczonych ścieków do gleby i wody. Dodatkowo przygotowywane obecnie nowe Prawo Wodne wprowadzi opłaty za korzystanie z wody w wysokości zależnej od ładunku zanieczyszczeń do niej wprowadzanych. Wychodząc na przeciw, nasza firma opracowała we współpracy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii UNESCO innowacyjny filtr biotechnologiczny.

Nowe przepisy spowodują, że operatorzy istniejących oczyszczalni, które będą miały problemy ze stabilnym osiągnięciem zakładanych nowych parametrów oczyszczania staną przed problemem – jak zapewnić zgodność z przepisami oraz obniżyć koszty eksploatacji w zarządzanych oczyszczalniach?

Naszą odpowiedzią jest filtr biotechnologiczny

Są to specjalne systemy filtracyjne, które pozostając w symbiotycznej interakcji z otaczającym je środowiskiem i krajobrazem będą służyły ograniczeniu dopływu ładunków zanieczyszczeń biogennych i mikrozanieczyszczeń do systemów rzecznych oraz będą stanowiły narzędzia dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

Czym jest filtr biotechnologiczny?

Filtr biotechnologiczny jest urządzeniem modułowym, gdzie we wspólnej obudowie znajdują się kasetowe wymienne wkłady filtracyjne. Filtry mogą być łączone w zespoły w skład których wchodzą komory fitoremediacyjne i same filtry. Filtr ma za zadanie doprowadzać parametry oczyszczonego ścieku w stabilny sposób do zakładanego przez inwestora poziomu.

Zastosowanie filtru biotechnologicznego

Filtr biotechnologiczny przeznaczony jest do doczyszczania wstępnie podczyszczonych lub oczyszczonych ścieków, oraz do usuwania z nich pierwiastków biogennych odpowiedzialnych za procesy eutrofizacji. Proponowane rozwiązanie jest uzupełnieniem obecnie stosowanych rozwiązań w zakresie oczyszczania wody a tym samym ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami i eutrofizacją.
Drugą ważną cechą jest zdolność podczyszczania ścieków surowych, dlatego filtr może pełnić rolę bariery awaryjnej zapobiegającej skutkom awarii oczyszczalni.

Generalnie oferowane przez nas filtry biotechnologiczne mogą być III stopniem oczyszczania w oczyszczalniach lokalnych i komunalnych doczyszczającym ściek do poziomu wymaganego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, oraz przeciwdziałającym skutkom awarii (filtry są w stanie w krótkim okresie czasu, do kilku dni, podczyszczać surowe ścieki zapobiegając skażeniu odbiornika).

Aktualnie wiele zamontowanych oczyszczalni, przydomowych, lokalnych, komunalnych nie spełnia wymogów emisyjnych dla tego typu urządzeń. Oferowane przez nas filtry biotechnologiczne doczyszczają wstępnie oczyszczony ściek do poziomu wymaganego w regulacjach prawnych.

Budowa filtrów

Opracowane filtry posiadają dwie bardzo ważne cechy różniące je od innych tego typu rozwiązań: kilka rodzajów materiałów filtracyjnych (kombinacja substratu organiczno – geochemicznego i odpowiednich mikroorganizmów) oraz to, że umieszczone są one w standardowych obudowach, które z kolei można w zależności od potrzeb konfigurować w urządzeniach filtrujących.

System filtrujący jest w każdym przypadku projektowany indywidualnie celem optymalizacji oczyszczania w konkretnych warunkach w zależności od obciążenia wody zanieczyszczeniami i wymaganiami co do stopnia oczyszczenia. Indywidualizowanie filtra polega na doborze odpowiednich wkładów filtracyjnych, ich ilości oraz wielkości komór fitoremediacyjnych.

Filtr biotechnologiczny ma za zadanie oczyszczanie wody ze związków organicznych i usuwanie nadmiaru pierwiastków mogących powodować eutrofizację wód powierzchniowych. Składa się on z następujących stref:

  1. Strefa rozkładu substancji organicznych do związków prostych. Wkłady filtracyjne zawierają odpowiedni substrat na którym namnażają się mikroorganizmy. Następuje tu dekompozycja materii organicznej oraz usunięcie części azotu w postaci NOx. W zależności od obciążania cieku materią organiczną może być użyte w tej strefie od jednego do trzech wkładów filtrujących.
  2. Strefa usuwania zawiesin nieorganicznych powstałych w strefie pierwszej. Wkłady filtracyjne zawierają materiał, który dzięki swoim właściwościom filtracyjnym zatrzymuje cząstki zawiesiny. W zależności od obciążenia stosuje się od jednego do dwu wkładów filtracyjnych.
  3. Strefa usuwania biogenów. Wkłady filtracyjne zwierają odpowiedni substrat geochemiczny oraz mikroorganizmy akumulujące azot i fosfor zawarte w wodzie, stosuje się przeważnie od jednego do trzech wkładów filtracyjnych.
    Filtry montowane są na kanałach odprowadzających oczyszczony ściek do odbiornika.

Koszty budowy i eksploatacji filtrów biotechnologicznych

Koszty instalacji filtra stanowią ułamek kosztów modernizacji oczyszczalni i dostosowania jej do nowych wymogów emisyjnych zgodnych z aktualnym rozporządzeniem. Na koszty eksploatacyjne składają się koszty wymiany wkładów usuwających zawiesinę (w zależności od obciążenia) oraz co rok wkładu lub wkładów usuwających fosfor.
W każdym przypadku rozpoczynając współpracę musimy przeprowadzić wizję lokalną w miejscu, gdzie miałby być zastosowany filtr. Wizyta jest bezpłatna. Zapraszamy