Oczyszczalnie ścieków dofinansowanie

W kontekście oczyszczalni ścieków, dofinansowanie jest kluczowym elementem, który umożliwia realizację projektów przy mniejszym obciążeniu finansowym dla gospodarstw domowych. Rządowe programy i lokalne inicjatywy oferują różnorodne formy wsparcia, które mogą znacząco obniżyć koszty zakupu i instalacji nowoczesnych systemów oczyszczania. Zielone Oczyszczalnie współpracuje z wieloma instytucjami, aby ułatwić klientom dostęp do tych środków, oferując pomoc w kompleksowym przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Jeśli chodzi o oczyszczalnie ekologiczne, dotacje mogą pokryć znaczną część kosztów związanych z ich zakupem i montażem. Warto zatem rozważyć możliwości, jakie oferują różne programy dofinansowań. Firma Zielone Oczyszczalnie aktywnie wspiera swoich klientów w uzyskaniu tych środków, oferując szczegółowe konsultacje i pomoc w wypełnianiu wniosków.

W większości przypadków budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dofinansowywana jest ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), bądź funduszy strukturalnych o ile posiadają specjalnie utworzone w tym celu fundusze. Najczęściej o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków można ubiegać się w urzędach gmin wspierających programy rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej. Program ma na celu pomoc w rezygnacji z tradycyjnych szamb właścicielom domów jednorodzinnych, położonych na nieskanalizowanych terenach. Gminy biorące udział w programie otrzymują dotacje z funduszy unijnych, które następnie rozdysponowane są do osób fizycznych, spełniających określone wymogi. Informacje o tym, czy w danej gminie ruszyły dofinansowania na budowę, najczęściej można znaleźć na ich stronach internetowych lub bezpośrednio w urzędzie gminy.

rośliny monetach

Rodzaje dofinansowań na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Można wyróżnić trzy rodzaje dofinansowań na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, z których mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych:

  • pożyczka
  • dotacja
  • dotacjo-pożyczka

Pożyczka na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Pożyczka ma charakter zwrotny, a jej wysokość może stanowić do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Biorąc pod uwagę warunki pożyczek na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, można tutaj wymienić preferencyjne oprocentowanie, brak prowizji i opłat, a także możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w danej gminie.

Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dotacja w przypadku dotrzymania warunków umowy ma charakter bezzwrotny, a jej wysokość określona jest przez poszczególne gminy i fundusze. Wysokość dotacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest równowartością procentową kosztów kwalifikowanych netto poniesionych na to zadanie. Dotacja wiąże się ze zgłoszeniem właściwego wniosku o dotację do odpowiedniego urzędu gminy w konkretnym terminie.

Dotacjo-pożyczka na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Dotacjo-pożyczka to połączenie dwóch powyższych form dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, z czego część określona procentowo w umowie, jest dotowana, natomiast na pozostałe środki udzielana jest pożyczka bez możliwości umorzenia, jako dopełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych netto.

Co podlega dofinansowaniu?

Które oczyszczalnie ścieków są dofinansowane?

Dofinansowaniu WFOŚiGW podlegają urządzenia spełniające wymagane kryteria. Przede wszystkim dofinansowane są przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (PBOŚ), oczyszczające ścieki na drodze procesów biologicznych, które są zharmonizowane z normą europejską oraz znakowane znakiem bezpieczeństwa CE. Ponadto podmiot dofinansowujący w swoich programach dotacji itd. często określa maksymalną wydajność urządzenia.

Koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane a dofinansowanie

Dofinansowaniu podlegają wszystkie koszty kwalifikowane związane z budową przydomowej oczyszczalni. Są to koszty ściśle określone w programie dofinansowania, w tym również ich maksymalna wysokość, szczególnie w przypadku dotacji, dlatego należy się z nimi szczegółowo zapoznać.

Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty związane z realizacją budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w postaci zakupu z dostawą materiałów oraz urządzeń, a także wykonanie robót budowlano-montażowych.

Do kosztów niekwalifikowanych, czyli nieobejmowanych przez dofinansowanie należą: koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty nadzoru oraz opłaty geodezyjne.

Jak uzyskać dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków?

Aby uzyskać dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, należy spełnić wszystkie wymogi określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub inne podmioty udzielające dotacji lub pożyczki, a także złożyć odpowiedni wniosek o dotację lub inne dofinansowanie w przewidzianym przez dofinansowującego terminem. Należy również pamiętać, że dofinansowanie dotyczy inwestycji, które nie zostały rozpoczęte. W przypadku podjęcia działań związanych z budową oczyszczalni ścieków przed złożeniem wniosku, dofinansowanie nie pokryje kosztów już poniesionych.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Udzielimy wszelkich informacji dotyczących rodzaju, przedmiotu i warunków dofinansowania w Twojej gminie.