Montaż

Poniżej przedstawiamy możliwości instalacji oczyszczalni w zależności od warunków gruntowych.

LEGENDA:

WC – symbol oznacza również ścieki pochodzące z łazienki, prysznica, kuchni, itp.

  1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków.
  2. Studnia chłonna wykonana z kręgów betonowych o perforowanej powierzchni (otwory 40 – 60 mm co 120 mm), dno wypełnione łatwo przepuszczalnym materiałem (np. grys).
  3. Typowa studzienka rewizyjna o średnicy takiej aby można było w niej zamontować pompę pływakową do wody.
  4. Typowa mała przepompownia ścieków surowych.
  5. Zbiornik na wodę.

1. Poziom wód gruntowych niski, grunt przepuszczalny (żwir, piasek, skały szczelinowe) a montaż oczyszczalni

W takich warunkach montujemy oczyszczalnię (1) pod ziemią. Odprowadzamy od niej grawitacyjnie oczyszczoną wodę do również zagłębionej pod ziemią studni chłonnej (2). W celu umożliwienia zbadania jakości oczyszczonych ścieków montujemy w pokrywie studni chłonnej otwór rewizyjny.

 

montaż 1

 

2. Poziom wód gruntowych niski, grunt bardzo słabo przepuszczalny (iły, gliny) a montaż oczyszczalni ścieków

W tej sytuacji możemy nadal zamontować oczyszczalnię (1) pod ziemią, musimy jednak oczyszczoną wodę rozsączyć w przypowierzchniowej warstwie gleby (najbardziej chłonnej), dlatego za oczyszczalnią montujemy studzienkę z pompą pływakową (3), z której woda pompowana jest do umieszczonej na powierzchni studni chłonnej (2)obsypanej ziemią (celem uniknięcia przemarzania).

 

montaż 2

 

3. Poziom wód gruntowych wysoki, ale poniżej 1,0 m p.p.t., grunt trudno przepuszczalny (iły, gliny) a montaż oczyszczalni

Podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu możemy nadal oczyszczalnię (1) ze względu na jej unikalny stożkowy kształt montować pod ziemią (nie grozi jej wyparcie z gruntu). Istotne jest, aby poziom wód gruntowych był poniżej rury wlotowej i wylotowej. Musimy zamontować studzienkę z pompą pływakową (3) i studnię chłonną (2) wyniesioną na powierzchnię gruntu.

 

montaż 3

 

4. Poziom wód gruntowych bardzo wysoki (powyżej 1,0 m p.p.t.) a montaż oczyszczalni ścieków

W takiej sytuacji musimy zamontować przepompownię ścieków surowych (4), z której ścieki przepompowywane będą do oczyszczalni (1) umieszczonej ponad poziomem gruntu tak aby z kolei z niej odprowadzić grawitacyjnie ścieki do wyniesionej studni chłonnej (2).

 

montaż 4

 

5. Odprowadzenie oczyszczonej wody do odbiornika

Jeżeli jest w pobliżu ciek wodny np. rów melioracyjny lub staw czy też rzeka to po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego (operat, czyli dokumenty niezbędne do uzyskania takiego pozwolenia, w cenie oczyszczalni) można zamiast rozsączać w obrębie działki, kierować oczyszczoną wodę do tego odbiornika. Pozwala na to wysoki poziom oczyszczania (ponad 90% redukcji zanieczyszczeń) potwierdzony certyfikatem CE.

 

montaż 5

 

6. Wersja ze zbiornikiem na wodę (5) do wykorzystania np. do podlewania lub recyrkulacji do WC

Ten wariant pozwala wykorzystać wodę oczyszczoną do podlewania, zasilania oczka wodnego, recyrkulacji do WC. Zbiornik można zamontować niezależnie od poziomu wód gruntowych. Spełnia on funkcję jednocześnie przepompowni wody jeżeli studnia chłonna musi być powyżej zbiornika. Studnia chłonna jest niezbędna, ponieważ np. zimą jest zbyt mały pobór wody i zbiornik uległby przepełnieniu.
Jeśli zbiornik (5) byłby odpowiednio duży (10 – 20 m3) to można gromadzić w nim również wodę opadową z dachów – wymaga to jednak zastosowania większej studni chłonnej na rozsączenie nadmiaru wody.

 

montaż 6