Operat wodnoprawny

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – pozwolenie wodnoprawne, czy zgłoszenie?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, co do zasady służy do oczyszczania oraz odprowadzania ścieków wytwarzanych na terenie posiadanego gospodarstwa domowego. Takie działanie stanowi zwykłe korzystanie z wód, a zgodnie z art. 33 ustawy Prawo wodne nie wymaga ono uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jednakże warto zwrócić uwagę na ustęp 2 ww. przepisu, w którym prawo do zwykłego korzystania z wód nie upoważnia podmiotu do wykonywania urządzeń wodnych bez zezwolenia, czyli zgody wodnoprawnej. Urządzeniami wodnymi rozumianymi przez ten przepis są urządzenia i budowlane służące do korzystania z zasobów wodnych lub ich kształtowania (por. art. 16 pkt 65 ustawy). Co oznacza, że urządzenie do odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni np. studnia chłonna, drenaż, czy wylot, kształtujące również zasoby wodne, wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w myśl art. 389 pkt 6 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 388 ust. 5 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne musi być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, a także zgłoszenia budowlanego dokonywanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Źródło: https://wody.gov.pl.

Reasumując studnia chłonna bądź wylot oczyszczalni ścieków, czy też drenaż przydomowej oczyszczalni są urządzeniami wodnymi wymagającymi operatu wodnoprawnego. Tak więc, aby wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia, jakim jest pozwolenie wodnoprawne.

Firma Zielone Oczyszczalnie sporządzi dla Państwa operat wodnoprawny w trzech małych krokach:

  • Krok I – złożenie zamówienia i jego wycena
  • Krok II – opracowanie operatu wodnoprawnego
  • Krok III – przekazanie dokumentacji do Wód Polskich i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

A następnie wykonamy jeden duży krok i opracujemy Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 🙂

Wykonujemy też wszelkie operaty wodnoprawne na inne korzystanie z wód niż proste.

długopis w dłoni, dokumenty

Co to są operaty wodnoprawne?

Operaty wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków są niezbędne, gdy planuje się budowę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków, które mogą wpływać na lokalne zasoby wodne. Są one wymagane przez prawo wodne, aby zapewnić, że wszelkie działania wpływające na stan wód i ich ekosystemy są prowadzone w sposób zrównoważony i kontrolowany. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, takie operaty są wymagane, jeśli systemy te mają wpływ na wody gruntowe lub powierzchniowe. Dokument zawiera szczegółowe informacje na temat technologii używanej w oczyszczalni, przewidywanego wpływu na środowisko oraz środków zaradczych, które mają na celu minimalizację tego wpływu.

Proces uzyskania operatu wodnoprawnego jest skomplikowany i wymaga szczegółowej analizy planowanych działań oraz ich potencjalnego wpływu na środowisko wodne. Dokument ten jest kluczowy, gdyż bez niego nie można przystąpić do realizacji projektów, które mogą mieć wpływ na wody powierzchniowe lub podziemne.

Proces uzyskania operatu wodno prawnego

Proces uzyskania operatu wodnoprawnego dla przydomowej oczyszczalni ścieków zaczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku w lokalnym urzędzie wodnym. Wniosek ten musi być wsparty odpowiednią dokumentacją techniczną, która opisuje planowane działania oraz ich wpływ na środowisko wodne. Następnie, dokumentacja jest analizowana przez specjalistów, którzy oceniają zgodność projektu z przepisami prawa wodnego. Po pozytywnej ocenie, urząd wydaje pozwolenie wodnoprawne, które jest konieczne do rozpoczęcia budowy oczyszczalni. Cały proces wymaga ścisłej współpracy między inwestorem a organami wodnymi, a także często udziału ekspertów środowiskowych.