Formalności urzędowe

Oczyszczalnia przydomowa

Budowa biologicznej oczyszczalni przydomowej o dobowej przepustowości do 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednak należy co najmniej na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych dokonać zgłoszenia zamiaru budowy w administracji budowlanej (wydział architektury i budownictwa) właściwego dla inwestycji starostwa powiatowego.

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Do zgłoszenia (formularz najlepiej pobrać w starostwie) należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (również formularz można pobrać ze Starostwa);
  • mapkę do celów opiniodawczych z wrysowanym przyłączem do oczyszczalni oraz odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do studzienki chłonnej (rowu melioracyjnego, itp.);
  • dokumentację techniczną oczyszczalni;

W sytuacji, gdy oczyszczony ściek odprowadzamy do wód lub urządzeń wodnych (np. rowu melioracyjnego) poza teren, do którego inwestor ma tytuł własności, wymagane jest dodatkowe pozwolenie wodnoprawne.

Wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

  • wniosek;
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane;
  • operat wodnoprawny;
  • dowód wpłaty za decyzję.

Urząd ma 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia na rozpatrzenie wniosku. Wniosek można uznać za rozpatrzony pozytywnie, jeżeli we wspomnianym terminie organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.
Do prac budowlanych można przystąpić w ciągu 2 lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy.

Firma Zielone Oczyszczalnie przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia zgłoszenia zamiaru budowy oraz operaty wodno-prawne w cenie oczyszczalni.

Formalności dot. budowy oczyszczalni biologicznej

Budowa oczyszczalni biologicznej przydomowej wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu formalności urzędowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania takiego systemu. Przede wszystkim, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, konieczne jest zgłoszenie zamiaru budowy w odpowiednim wydziale architektury i budownictwa starostwa powiatowego. Proces ten wymaga przygotowania i złożenia dokumentacji, która powinna zawierać m.in. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, mapkę lokalizacyjną z zaznaczonymi punktami przyłączeń oraz szczegółową dokumentację techniczną planowanej oczyszczalni. Warto również pamiętać, że w zależności od lokalizacji i specyfiki projektu, może być wymagane uzyskanie dodatkowych pozwoleń, na przykład wodnoprawnych, jeśli planowane jest odprowadzanie oczyszczonych ścieków do publicznych zbiorników lub urządzeń wodnych.

Formalności dot. budowy oczyszczalni przydomowej

Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę oczyszczalni przydomowej może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania systemu. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, urząd ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszenie w ciągu 21 dni. Jeśli w tym czasie nie zostaną wniesione żadne zastrzeżenia, zgłoszenie uznaje się za zaakceptowane, co pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych. Ważne jest, aby pamiętać, że prace można rozpocząć najwcześniej po upływie 30 dni od zgłoszenia zamiaru budowy, co daje czas na ewentualne uzgodnienia z urzędem lub sąsiadami.