Formalności urzędowe

Budowa biologicznej oczyszczalni przydomowej o dobowej przepustowości do 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednak należy co najmniej na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych dokonać zgłoszenia zamiaru budowy w administracji budowlanej (wydział architektury i budownictwa) właściwego dla inwestycji starostwa powiatowego.

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Do zgłoszenia (formularz najlepiej pobrać w starostwie) należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (również formularz można pobrać ze Starostwa);
  • mapkę do celów opiniodawczych z wrysowanym przyłączem do oczyszczalni oraz odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do studzienki chłonnej (rowu melioracyjnego, itp.);
  • dokumentację techniczną oczyszczalni;

W sytuacji, gdy oczyszczony ściek odprowadzamy do wód lub urządzeń wodnych (np. rowu melioracyjnego) poza teren, do  którego inwestor ma tytuł własności, wymagane jest dodatkowe pozwolenie wodnoprawne.

Wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

  • wniosek;
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane;
  • operat wodnoprawny;
  • dowód wpłaty za decyzję.

Urząd ma 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia na rozpatrzenie wniosku. Wniosek można uznać za rozpatrzony pozytywnie, jeżeli we wspomnianym terminie organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.
Do prac budowlanych można przystąpić w ciągu 2 lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy.

Firma Zielone Oczyszczalnie przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia zgłoszenia zamiaru budowy oraz operaty wodno-prawne w cenie oczyszczalni.