Rusza nowy nabór wniosków o dotację na budowę oczyszczalni – nowe zasady

Rusza nowy nabór wniosków o dotację na budowę oczyszczalni przydomowej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi uruchomił Program priorytetowy dla osób fizycznych – pt. Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2019-2020. Nowy nabór, ale też nowe zasady.

Podstawowa różnica – inwestor nie musi pozyskiwać kredytu z Banku, ale otrzymuje dotację bezpośrednio na swoje konto bankowe po zrealizowaniu budowy oczyszczalni jako zwrot poniesionych kosztów.

Nabór wniosków o dotację na oczyszczalnię

Wnioski o dotację składane są do 30 września 2019 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi.

Dofinansowanie jest dostępne w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości nieprzekraczającej 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, maksymalnie 6000,00 zł.

Koszty kwalifikowane obejmują:

  • zakup z dostawą materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków FELIKSNAVIS;
  • wykonanie robót budowlano – montażowych przydomowej oczyszczalni ścieków FELIKSNAVIS.

Pomożemy Ci przejść przez całą drogę

  • Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, a w tym wykonanie projektu inwestycji, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ oraz sporządzenie kosztorysu prac.
  • Złożenie w Funduszu kompletnego wniosku o udzielenie dotacji na obowiązujących i zatwierdzonych przez Fundusz formularzach.
  • Kontrola wstępna zadania przeprowadzona przez pracownika Funduszu, umożliwiająca rozpoczęcie realizacji zadania.
  • Podjęcie przez WFOŚiGW w Łodzi decyzji o udzieleniu dotacji.
  • Zawarcie umowy dotacji pomiędzy Beneficjentem i Funduszem.
  • Realizacja inwestycji: zakup i montaż oczyszczalni Feliksnavis. Przedłożenie w Funduszu faktur oraz dokumentów końcowych inwestycji.
  • Wpłata przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji na Państwa rachunek bankowy.

Kto może złożyć wniosek o dotację na budowę oczyszczalni przydomowej?

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w województwie łódzkim, na których będą zlokalizowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nieruchomości ta winny znajdować się na terenach, na których w okresie minimum 3 lat od złożenia wniosku o dotację nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dotacja przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, przy czym do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
Program nie przewiduje możliwości dofinansowania Zadań, współfinansowanych ze środków publicznych innych niż środki pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi.

Dlaczego oczyszczalnia Feliksnavis?

Dotacja obejmuje wykorzystanie do budowy oczyszczalni wyłącznie urządzeń nowych, posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie według obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Oczyszczalnia Feliksnavis posiada znak CE oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 12566-3+A2:2013.

Przydatny link: http://wfosigw-lodz.home.pl/cg2/_www/fundusz/osoby_fizyczne,46,482.html

mężczyzna w kasku