„Obowiązek” badania ścieków w przydomowych oczyszczalniach

Pojawiły się opinie (również w administracji), że w związku z tym Rozporządzeniem należy wprowadzić obowiązek badania jakości oczyszczonych ścieków w oczyszczalniach przydomowych. Obowiązkiem tym miałby być obciążony właściciel oczyszczalni.

Nowe regulacje prawne odnośnie odprowadzania do wody i gruntu substancji szkodliwych (Rozporządzenie Ministra Środowiska a dnia 18.11.2014) podwyższa wymogi jakości ścieków po oczyszczeniu. Na obszarach aglomeracji w rozumieniu Krajowego programu oczyszczalnia ścieków komunalnych (KPOŚK) ścieki z oczyszczalni przydomowych po oczyszczeniu muszą mieć takie same parametry jak te oczyszczone w oczyszczalniach komunalnych dla liczby RLM określonej dla danej wielkości aglomeracji. Trzeba podkreślić, że KPOŚK obejmuje większość terenów np. podmiejskich gdzie obecnie jest prowadzona intensywna zabudowa jednorodzinna.

Prawo Ochrony Środowiska w sprawie oczyszczalni przydomowych mówi:

Art. 141.

  1. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.
  2. Oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Ustawodawca nie określił Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków jako urządzeń znacząco oddziałujących na środowisko w myśl powyższych przepisów. Ponadto zgodnie z art. 36 ustawy Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229) właściciel – bez pozwolenia wodnoprawnego (tzn. z mocy prawa) – może odprowadzać do 5m 3 ścieków, ale pochodzących tylko z własnego gospodarstwa domowego oraz rolnego, na grunt będący jego własności. Obowiązek wykonywania badań analitycznych dotyczy wyłącznie instalacji posiadających pozwolenie wodnoprawne i jest zawarty w tym pozwoleniu.

Tym samym trzeba wyraźnie powiedzieć, że na gruncie obecnych przepisów prawnych niedopuszczalne jest wymuszanie poboru i analizy próbek oczyszczonego ścieku na właścicielu przydomowej oczyszczalni ścieków. Obowiązek pomiaru jakości ścieków określony jest wyłącznie na podstawie pozwoleń wodno – prawnych. Dotyczą one wyłącznie instalacji użytkujących wodę inaczej niż w ramach tzw. korzystania zwykłego.

Trzeba przy tym podkreślić, że ciężar określenia jakości stopnia oczyszczania ścieków bierze na siebie laboratorium notyfikowane, które ma za zadanie badanie określonego typoszeregu oczyszczalni. Oczyszczalnia przydomowa jest urządzeniem typowym, seryjnym i powtarzalnym, wobec tego po przebadaniu w laboratorium notyfikowanym, jeśli jest prawidłowo zamontowana i eksploatowana musi oczyszczać ściek do deklarowanego poziomu.

Nie zwalnia to oczywiście inwestora od obowiązku zainstalowania urządzenia spełniającego normy emisyjne dla danej aglomeracji. Udowodnienie tego faktu powinno następować poprzez okazanie deklaracji zgodności CE urządzenia z której wynikać będzie zgodność emisji urządzenia z zapisami Rozporządzenia.

Juliusz Sumorok

menzurki