Nowy obowiązek – pozwolenie wodnoprawne

Ostatnie dwa lata w kwestiach związanych z wodą i ściekami były bardzo burzliwe. Przyjęto nowe Prawo Wodne i powstał nowy organ zarządzający wodami, państwowe przedsiębiorstwo Wody Polskie.

W związku z tymi zmianami pojawił się nowy wymóg dla chcących budować oczyszczalnie przydomowe, mianowicie na odprowadzanie wody do ziemi lub rowu trzeba mieć pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie to dotyczy samego urządzenia wodnego, czyli wylotu oczyszczonych ścieków, czy to będzie drenaż, czy studnia chłonna, czy pakiety rozsączające. Nie jest wymagane pozwolenie na oczyszczanie ścieków do 5m3/ dobę. W zawiązku z tym występujemy tylko i wyłącznie o pozwolenie na urządzenie wodne. Jest to bardzo ważne, bo nie wymagane jest od nas badanie jakości oczyszczenia ścieków co wiązałoby się z wydawaniem rocznie kilkuset złotych na laboratorium. Ponosimy tylko jednorazowo opłatę w wysokości 221,34 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie jest ważne 10 lat.

Co trzeba zrobić żeby uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

  1. Napisać operat wodnoprawny zgodny z wytycznymi zawartymi w Prawie Wodnym wraz z rysunkiem na mapie do celów opiniodawczych.
  2. Wypełnić wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.
  3. Złożyć wniosek, operat, wypis z planu przestrzennego zagospodarowania (lub decyzję o warunkach zabudowy) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty do właściwego terenowo oddziału Wód Polskich.
  4. Na wezwanie Wód Polskich dokonać uzupełnień i wyjaśnień w złożonych dokumentach.
  5. Odebrać prawomocną decyzję.

Taka decyzja jest obecnie niezbędnym załącznikiem do złożenia zgłoszenia zamiaru budowy oczyszczalni przydomowej do Starostwa Powiatowego lub załącznikiem do projektu budowlanego budynku mieszkalnego jeśli występujemy o pozwolenie na budowę.

Autor: Juliusz Sumorok

operat wodnoprawny