Przydomowe oczyszczalnie ścieków a zmiany w Prawie Ochrony Środowiska

Nowy rok przyniesie wielkie zmiany w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków.  Oczyszczalnie ekologiczne, drenażowe generalnie te, które nie oczyszczają ze sprawnością ponad 90 % w wielu
miejscach nie będą mogły być stosowane. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, radykalnie zmienia „ reguły gry” odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków. Poniżej moim zdaniem najważniejszy z punktu widzenia oczyszczalni przydomowych fragment tego rozporządzenia :

Oczyszczalnie przydomowe na terenach aglomeracji.

§ 13. 1. Ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, ścieki, o których mowa w § 12 ust. 1, wody z odwodnienia zakładów górniczych oraz ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy mogą być wprowadzane do ziemi, jeżeli:

1) nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód podziemnych, w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego;

  1. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

 

Punkt 6 mówi on o tym, że nawet jeśli oczyszczalnia ma mniejszą przepustowość niż 5m3/dobę to na terenach aglomeracji musi co najmniej tak oczyszczać jak oczyszczalnia do 2000 RLM ( najniższy wskaźnik dla aglomeracji) . Oznacza to, że niektóre technologie, a szczególnie oparte na procesach gnilnych nie mogą już być na tych obszarach stosowane. Należą do nich głównie:

  • Oczyszczalnie drenażowe
  • Oczyszczalnie ekologiczne
  • Oczyszczalnie z rozsączem doczyszczającym

Dlaczego? Drenaż rozsączający mimo, że jest częścią procesu technologicznego oczyszczalni jest też wprowadzaniem ścieku do ziemi ponieważ pomiędzy ściekiem a ziemią nie ma żadnej bariery.  Również niektóre technologie napowietrzane mogą mieć trudności ze spełnieniem tych warunków, szczególnie tam gdzie producenci zalecają stosowanie preparatów mikrobiologicznych wspomagających proces oczyszczania.

Pozostaje jeszcze wyjaśnić co oznacza termin aglomeracja? W tym przypadku chodzi o aglomerację w rozumieniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych  ( KPOŚK).  Program powstał w chwili wejścia Polski do UE i miał służyć za wskazówkę jakie obszary mogą liczyć na wsparcie z funduszy pomocowych. Program ten można znaleźć w Internecie pod adresem  www.kzgw.gov.pl  i sprawdzić, czy miejsce gdzie chcemy budować oczyszczalnię jest nim objęte.

Co  ważne nie dotyczy to tylko oczyszczalni nowo zakładanych, rozporządzenie wyraźnie mówi o emisji z oczyszczalni, nie pytając kiedy ona została założona ani jaką technologię wykorzystuje.  Cytowany paragraf 13 tego rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2016  więc prawie za chwilę.

Oczyszczalnie przydomowe na terenach nie będących aglomeracją.

§ 13. 1. Ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, ścieki, o których mowa w § 12 ust. 1, wody z odwodnienia zakładów górniczych oraz ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy mogą być wprowadzane do ziemi, jeżeli:

1) nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód podziemnych, w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego;

  1. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2) BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

  1. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być

wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące

warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji,

na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego

użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Na terenach nie objętych KPOŚK zgodnie z punktem 5 na razie wszystko pozostaje „po staremu” nie oznacza to jednak, że właściciele oczyszczalni oczyszczających gorzej niż ze sprawnością 90 %, mogą spać spokojnie. Nie ma dla nich dobrych wieści. Po pierwsze już z podpunktu 1) wynika, że wprowadzane do ziemi oczyszczone ścieki nie mogą pogarszać stanu środowiska wodnego.

 

stop drenazowkom5

Oczyszczalnie drenażowa to nic innego jak szambo z rurkami rozprowadzjącymi. Jest to po prostu usankcjonowanie wylewania szamba na swoją działkę tylko nie
na powierzchnię a pod powierzchnię ziemi. Z punktu widzenia ekologii jest to niedopuszczalne bo dziś już mamy wiele danych z badań wskazujących jak duże skażenie środowiska takie postępowanie powoduje.

Zachowanie tego zapisu świadczy po prostu o sile perswazji lobby producentów oczyszczalni drenażowych. Wyraźnie jednak widać proces zaostrzania norm emisyjnych dla oczyszczalni przydomowych i jest tylko kwestią czasu ( z pewnością krótszego niż okres żywotności urządzeń)  kiedy wszystkie oczyszczalnie będą musiały spełniać normy takie jak te znajdujące się w obrębie aglomeracji.

Oczyszczalnie zlokalizowane na terenach objętych KPOŚK, punkt 6 będą musiały oczyszczać co najmniej tak jak oczyszczalnie komunalne do 2000 mieszkańców.

 

Jakie oczyszczalnie będą legalne?

Dlatego wybierając oczyszczalnie przydomową warto zastanowić się czy opłacalny jest zakup czegoś taniego reklamowanego jako oczyszczalnia czy też lepiej kupić urządzenie sprawdzone, posiadające deklarację własności użytkowych CE przebadane z godnie z normą EN -PN 12566-3 w laboratorium notyfikowanym ( daje nam to pewność, że oczyszczalnie będzie oczyszczała z deklarowaną sprawnością nie mniejszą nic 90 %). Bo przecież kupujemy urządzenie na wiele lat  i chcielibyśmy mieć święty spokój, a nie problem jak naszą oczyszczalnię dostosować do nowych wymagań prawnych.

Jeżeli chcecie się dowiedzieć czy Wasza oczyszczalnia spełnia normy unijne zapraszamy do zapoznanie się z naszym artykułem na ten temat.